TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności oraz regulaminem serwisu  [X]

Regulamin forum INSTALKI.pl

Treść

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.INSTALKI.PL

§ 1 Postanowienia ogólne


I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Własność intelektualna
VIII. Odpowiedzialność
IX. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.instalki.pl prowadzony jest przez New Software Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000763567, NIP 9241819798, REGON 080091144, o kapitale zakładowym 400 000,00 PLN, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. +48 68 459 31 10.
2. Serwis www.instalki.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.instalki.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.instalki.pl jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.instalki.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.instalki.pl użyte są w celach informacyjnych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego;
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
c) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
d) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
2. FORUM DYSKUSYJNE - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami. Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca.
3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres wskazany w Formularzu Rejestracji. Brak aktywacji Konta w terminie 30 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego na adres e-mail może spowodować konieczność powtórzenia czynności rejestracji Konta.
5. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
6. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
7. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego (jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.instalki.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów niniejszej platformy w szczególności w celu pobierania aplikacji, programów, sterowników oraz innych Treści Cyfrowych, z których korzystanie możliwe jest po akceptacji warunków Licencji.
10. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących treści zawartych na stronie.
11. TREŚCI CYFROWE – dane, w szczególności oprogramowanie, aplikacje oraz sterowniki wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
12. USŁUGODAWCA, OPERATOR - New Software Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000763567, NIP 9241819798, REGON 080091144, o kapitale zakładowym 400 000,00 PLN
13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
15. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych.


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) Konta w Serwisie,
b) Forum Dyskusyjne,
c) Newsletter,
d) Wyszukiwarka,
e) System Opinii,
f) zamieszczanie Treści Cyfrowych,
g) pobieranie Treści Cyfrowych.
2. Świadczenie Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, na rzecz Usługobiorców w Serwisie, odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Użytkownikowi Serwisu nie wolno korzystać z Kont przypisanych innym Użytkownikom oraz udostępniać założonego przez siebie Konta innym Użytkownikom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu. Konta są niezbywalne. Przelew jakichkolwiek praw z tego tytułu jest możliwy wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Usługodawcę.
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
7. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
8. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
9. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
10. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług spoza Serwisu oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści postów.
11. Użytkownik zobowiązuje się nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę. Użytkownik zobowiązuje się:
a.i. nie dodawać fałszywych lub wprowadzających w błąd, a przez to mogących mieć negatywny wpływ na wybór innych Użytkowników, opinii i ocen,
a.ii. nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
a.iii. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinie dotyczą, bez ich wyraźnej zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
13. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu Treści Cyfrowych na stronie Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Treści lub zaprzestania zamieszczania ich przez Usługobiorcę.
14. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, w szczególności komentarze oraz pliki) jak i szkody powstałe w wyniku ich wprowadzenia.
15. Użytkownik w ramach Usługi może nieodpłatnie pobierać i instalować na własnych urządzeniu udostępnione oprogramowanie podmiotów trzecich znajdujące się w sekcji Download. Pobieranie oprogramowania z sekcji Download może odbywać się bezpośrednio lub za pomocą aplikacji określonej jako Menadżer pobierania. Wybór metody pobierania możliwy jest poprzez wskazanie odpowiedniej opcji znajdującej się na liście rozwijanej pod przyciskiem "Pobierz teraz".
16. Menadżer pobierania może wyświetlać reklamy, a także proponować instalację na komputerze Użytkownika dodatkowych aplikacji. Taka instalacja możliwa jest wyłącznie po każdorazowej zgodzie Użytkownika. Każda reklama zawiera opis oferty, zakres zmian wprowadzanych na komputerze Użytkownika oraz odnośnik do polityki prywatności reklamodawcy. Korzystanie z Menadżera pobierania jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością akceptowania ofert reklamodawców.
17. Z chwilą pobrania Treści Cyfrowych, Użytkownikowi udzielana jest nieodpłatna oraz niewyłączna licencja na korzystanie z tych Treści, wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania. Instalacja i użytkowanie Treści Cyfrowych wymaga akceptacji i przestrzegania warunków licencyjnych tych Treści. Warunki licencyjne pobieranego i instalowanego oprogramowania każdorazowo określają jego producenci. Pliki specjalne są dostępne wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
18. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych.
19. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Treści Cyfrowych.
20. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Serwisu.
21. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
22. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
23. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
24. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
25. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym plików, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe, w szczególności mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne lub polityczne,
b) o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
c) o charakterze rasistowskim,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) wprowadzające w błąd Usługobiorców,
g) reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do instalki.pl,
h) będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
i) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
26. Jeżeli którykolwiek z Użytkowników poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do Treści wprowadzonych przez innego Użytkownika do Serwisu lub wiedzę na temat naruszania w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres: [email protected].
27. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia z Serwisu określonych Treści Cyfrowych, w szczególności plików, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane Treści Cyfrowe, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”.
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności dane Użytkownika umożliwiające identyfikację tj. nazwa użytkownika (login), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.instalki.pl w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością New Software Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000763567, NIP 9241819798, REGON 080091144, o kapitale zakładowym 400 000,00 PLN. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.instalki.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek bezprawne lub niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz udzielanymi Licencjami wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.instalki.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne Treści Cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.
4. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do ich zaspokojenia w całości, a w przypadku zasądzenia jakiejkolwiek kwoty pieniężnej bezpośrednio lub pośrednio od Usługodawcy, który Treści Cyfrowe wprowadził, zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy całości zasądzonej kwoty powiększonej o faktycznie poniesione wydatki i opłaty związane z postępowaniem sądowym wraz z kosztami zastępstwa adwokackiego. Użytkownik będzie zobowiązany ponadto do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
5. Powiadomienie o naruszeniu praw osób trzecich, o którym mowa w niniejszym rozdziale prosimy przesłać w formie pisemnej lub w formie e-mail na adres: [email protected] oraz jednocześnie przesłać pocztą na adres Usługodawcy zgłoszenie przy czym zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
a) oświadczenie osoby zgłaszającej, że określone Treści wprowadzone do Serwisu naruszają jej prawa (np.: "oświadczam niniejszym, że komentarz „xxxx” znajdujący się w serwisie narusza moje prawa autorskie"),
b) dokładne określenie Treści (tekstu, zdjęcia, gry, komentarza itd.) wraz z podaniem adresu internetowego URL, pod którym Treśći zostały udostępnione,
c) określenie zgodnie z prawem którego państwa prawa osoby zgłaszającej zostały naruszone,
d) wyjaśnienie, na czym zgłoszone naruszenie polega (np. bezprawne skopiowanie i udostępnienie programu, pomówienie),
e) w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych podanie informacji na temat oryginalnego chronionego prawem utworu (tekstu, zdjęcia, programu itd.), jeżeli możliwe wraz z adresem internetowym URL, pod którym Usługodawca może odnaleźć utwór,
f) podanie danych osobowych i kontaktowych osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej.
6. Usługodawca powiadomi Użytkownika, który wprowadził Treści Cyfrowe o zamiarze uniemożliwienia dostępu do nich, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. POROZUMIENIE LICENCYJNE
a.i.1. Jeżeli jakiekolwiek Treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika, objęte są ochroną prawną zgodnie z prawem właściwym (np. zdjęcie stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego danego państwa), Użytkownik z chwilą wprowadzenia tychże Treści do Serwisu upoważnia Usługodawcę do bezpłatnego korzystania z nich, w tym również komercyjnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych polach eksploatacji lub również tych, które mogą powstać w przyszłości (nieodpłatna licencja niewyłączna). Usługodawca może upoważnić również inne osoby do korzystania z Treści, o których mowa w zdaniu pierwszym w zakresie uzyskanej licencji.
a.i.2. Licencja, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, a także publiczne udostępnianie w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet, telefonia komórkowa, aplikacje mobilne, w szczególności wykorzystanie w technologii bezprzewodowego przesyłu danych np. LTE, 3G, czy GPRS, terminale dotykowe, interaktywne formy przekazu);
b) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowań Danych, tłumaczenia, dokonywanie korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenie z innymi utworami, także bez nadzoru autorskiego,
c) publikowanie w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach reklamowych.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a.i.1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
a.i.2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
a.i.3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
a.i.4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
a.i.5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
g) za skutki związane z utratą hasła.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej oraz poprzez komunikat na stronie Serwisu.
4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Warunki dodatkowe


1. Zakazane jest umieszczanie na łamach forum treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, tj. związanych z pornografią, środkami odurzającymi (np. narkotykami), treści faszystowskich, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

2. Zabronione jest umieszczanie na łamach forum wszelkiego rodzaju numerów seryjnych, czyli tzw. seriali.

3. Zabronione jest umieszczanie linków do stron zawierających oprogramowanie pirackie, (tj. warez), cracki, oraz numery seryjne (tj. seriale).

4. W podpisie użytkownika zamieścić można wyłącznie 1 link do strony zewnętrznej z tym, że link nie może prowadzić do strony stanowiącej konkurencję dla serwisu www.instalki.pl oraz forum. Link nie może również prowadzić do strony związanej z tematyką SEO oraz pozycjonowania.

5. Użytkownik może zamieścić w swoim podpisie link reklamowy, w przypadku gdy liczba wszystkich jego postów będzie równa lub większa liczbie 15.

6. Zabranione jest posiadanie więcej niż 1 konta użytkownika forum dyskusyjnego INSTALKI.pl

7. Zabronione jest obrażanie, wyśmiewanie użytkowników forum (bez względu na rangę i pełnione obowiązki).

8. Zabronione jest klonowanie (kopiowanie) tematów i umieszczanie tego samego wątku w różnych działach.

9. Przed napisaniem nowego tematu, należy użyć opcji "Szukaj" i sprawdzić, czy przypadkiem taki wątek nie istnieje.

10. Każdy temat powinien znaleźć się w odpowiednim dziale. W przeciwnym razie wątek będzie przenoszony lub usuwany.

11. Każdy temat powinien odzwierciedlać treść wątku. Niedopuszczalne jest tworzenie tematu np. o treści "Pomóżcie", "Uwaga mam problem!, czy chociażby "123daiukjmdadewid302czddepqe084kd".

12. Do tzw. "nabijania postów" (sztuczne zwiększanie ilości napisanych wiadomości) zalicza się: wszelkiego rodzaju kłótnie, pisanie nie na temat, powtarzanie wypowiedzi poprzednika oraz odpowiadanie: "Też tak uważam", "Zgadzam się z przedmówcą", "Szukaj na google", itp.

13. Pisanie wszystkich wyrazów dużymi literami (pisanie na włączonym "caps lock"), oraz nadużywanie wykrzykników, jest odbierane jako krzyk. Taka wiadomość może być zignorowana przez Moderatora lub Administratora.

14. Aby wyedytować własną wiadomość należy skorzystać z opcji "Zmień".

15. W przypadku opisów programów oraz gier, należy podawać linki do serwisu INSTALKI.pl. Linki prowadzące do obcych stron mogą znaleźć się na forum w sytuacji, gdy dana aplikacja nie jest opisana na stronie https://www.instalki.pl/

16. Prywatne wiadomości nie mogą być umieszczane na forum ogólnodostępnym.

17. Prywatne sprawy załatwiamy za pomocą prywatnej wiadomości, e-maila lub komunikatora.

18. Administrator oraz Moderator może usunąć wiadomość oraz temat bez podania przyczyny.

19. Administrator oraz Moderator może wyedytować wiadomość np. w celu zwrócenia uwagi forumowiczowi.

20. Administrator może usunąć, zablokować użytkownika bez względu na ilość posiadanych ostrzeżeń.

21. Administrator może zmniejszyć liczbę ostrzeżeń bez podania przyczyny.

22. Kolor czcionki zarezerwowany dla Administratora to czerwony, dla Moderatora zielony.

23. Zablokowanie użytkownika, tzw. ban następuje po 5 ostrzeżeniach.

24. Regulamin uzupełniony jest o Netykietę: https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

Góra
cron