TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności serwisu [X]

Regulamin forum INSTALKI.pl

Treść

Regulamin korzystania z forum.instalki.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Podmiotem udostepniającym witrynę forum.instalki.pl (Usługa) jest Usługodawca.
2. Na witrynie forum.instalki.pl świadczone są inne usługi elektroniczne na warunkach i w trybie Regulaminu, których dostawcą jest Usługodawca, Administrator lub inne wskazane w Regulaminie osoby trzecie.
3. Administratorem serwisu forum.instalki.pl odpowiedzialnym świadczenie usługi serwisu jest firma New Software S.C. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Reja 15/13, NIP: 924-181-97-98. Tel. +48 68 459 31 10.
4. Administrator serwisu forum.instalki.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Operatorem. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
5. Administratorem danych osobowych jest Administrator serwisu forum.instalkipl - New Software S.C. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Reja 15/13, NIP: 924-181-97-98

Definicje stosowane w Regulaminie:

1. Serwis – forum, platforma dyskusyjna, (forma grupy dyskusyjnej), służąca do wymiany informacji, poglądów; dostępna w sieci Internet w domenie forum.instalki.pl
2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która w jakikolwiek sposób odbiera dane lub umieszcza je w Serwisie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osoby fizycznej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
3. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną korzystająca z serwisu po uprzednim założeniu konta i zalogowaniu.
4. Użytkownik niezarejestrowany - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną podejmująca czynności zmierzające do korzystania z serwisu lub korzystająca z serwisu nie będąc zalogowana.
5. Konto - bezpłatne konto w Serwisie przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Utworzenie konta użytkownika możliwe jest po akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Aby założyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny w Serwisie, a następnie dokonać aktywacji przy pomocy odnośnika URL przesłanego na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
6. Dane - wszelkie pliki wysyłane na serwer Serwisu przy pomocy udostępnionych przez Operatora narzędzi, w szczególności takich jak, formularz dodawania plików (załączników), jak również wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta i dane wprowadzane za pomocą tych kont po zalogowaniu się przez Użytkownika jak również wszelkie Dane pobierane przez Użytkowników za pomocą Serwisu oraz wszelkie Dane udostępniane za pomocą Serwisu przez Operatora.
7. Usługodawca - firma New Software S.C. Marek Lubas, Mateusz Ponikowski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, zarejestrowana dnia 02.05.2006r. w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Żagań pod numerem 6345/2006 i 6346/2006, posiadająca NIP: 924-181-97-98 oraz REGON 080091144.
8. Usługa - świadczenie usługi elektronicznej udostępniania witryny forum.instalki.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), obejmujce Konto oraz uprawnieniami wynikającymi z regulaminu nazw domeny .pl dostępnego na stronie https://www.dns.pl/regulaminy.html
9. Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.


§ 2 Zasady korzystania z forum.instalki.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Operatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących, jak również Ustawę o prawach konsumenta.
3. Podmiotem świadczącym Usługę za pośrednictwem, której świadczone są usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora i podmioty trzecie zgodnie z niniejszym regulaminem, jest Usługodawca.
4. Każdy użytkownik Serwisu może korzystać z innych treści udostępnianych przez Administratora lub inne firmy zewnętrzne. Korzystanie z treści udostępnionych przez Administratora oraz firmy zewnętrzne podlega warunkom wskazanym w niniejszym regulaminie.
5. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: połączenie z siecią Internet, urządzenie pozwalające korzystać z zasobów Internetu, oprogramowanie niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Do korzystania z wybranych elementów Serwisu może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java oraz Cookies. W przypadku Użytkowników posiadających Konto dodatkowym warunkiem jest konieczność posiadania konta e-mail.
6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści (np. Utworzone tematy, wpisy, pliki) jak i szkody powstałe w wyniku ich wprowadzenia.
7. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
8. Użytkownik Serwisu nie może wprowadzać do Serwisu treści reklamowych, promocyjno- marketingowych, stanowiących tzw. SPAM jak również znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorców lub nazw firm pod którymi osoby trzecie prowadzą działalność gospodarczą a do których Użytkownik nie ma prawa.
9. Użytkownik Serwisu nie może wprowadzać żadnych Danych, które naruszają przepisy prawa, zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe, wulgarne, treści o charakterze pornograficznym, erotycznym lub mogącym obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne lub polityczne. Zakaz odnosi się również do treści propagujących przemoc, rasizm, homofobie. Zakaz dotyczy również odnośników (linków) do takich treści.
10. Jeżeli którykolwiek z Użytkowników poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do Danych wprowadzonych przez innego Użytkownika do Serwisu, że naruszają w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt e-mailem na adres: info@instalki.pl.
11. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu ma prawo na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
Przeglądać zasoby Serwisu i korzystać z wszystkich jego funkcji dostępnych bez logowania, w tym pobierać Dane udostępnione do pobrania.
12. Dodatkowo każdy użytkownik posiadający Konto ma prawo na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
- Przeglądać zasoby Serwisu i korzystać z wszystkich jego funkcji dostępnych po zalogowaniu
- Zamieszczać treści w postaci nowych wątków lub odpowiedzi na już istniejące tematy
- Edytować informacje zamieszczone na stronie profilu Użytkownika.


§ 3 Rejestracja w serwisie i konto użytkownika

1. W celu korzystania z części i funkcji Serwisu zastrzeżonych i dostępnych wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych, użytkownik niezarejestrowany powinien założyć Konto poprzez rejestrację w Serwisie jak również zalogować się do serwisu.
2. Rejestracja w Serwisie wymaga podania adresu poczty elektronicznej, wyboru nazwy użytkownika i hasła dostępu zgodnie z instrukcją. Operator może uzależnić rejestrację od podania również innych danych, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w trakcie procesu rejestracji. Po potwierdzeniu woli założenia Konta, Użytkownik otrzyma wygenerowany automatycznie i wysłany przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej link aktywacyjny. Z chwilą dokonania aktywacji poprzez kliknięcie na załączony link aktywacyjny, Konto uważa się za założone.
3. Brak aktywacji Konta w terminie 30 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego na adres e-mail może spowodować konieczność powtórzenia czynności rejestracji konta.
4. Logowanie do korzystania z Konta następuje poprzez podanie przez użytkownika nazwy użytkownika użytej przy rejestracji oraz hasła dostępu. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej.
5. Z chwilą pomyślnej aktywacji Konta, Użytkownik Serwisu oświadcza, że:

- wszelkie Dane składające się na konto są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym, przekazuje je dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych;
- jest świadomy, że podanie Danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w procesie rejestracji danych wymaganych w formularzu rejestracji nie będzie możliwe pomyślne założenie Konta
- został pouczony i jest świadomy, że jest odpowiedzialny za utrzymanie Danych w poufności, a wprowadzając Dane do części Serwisu, która stanowi domenę publiczną, każdy inny Użytkownik będzie miał do nich wgląd bez ograniczeń, w tym częściowo wraz z możliwością umieszczania komentarzy własnych;
- został pouczony i jest świadomy, że Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia przez Operatora. Z żądaniem takim Użytkownik powinien zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Operatora. Użytkownik może zwrócić się do Operatora również bez zachowania formy pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@instalki.pl.

6. Dane udostępniane w zakresie należącym do domeny publicznej jak i dane umieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników na serwerach Operatora mogą być monitorowane i moderowane przez Operatora oraz modyfikowane lub usunięte, jeżeli naruszają przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych informacji publikowanych Serwisie. Prawa Operatora określonego w zdaniu pierwszym nie należy rozumieć jako obowiązku lub gwarancji regularnego moderowania.
7. Użytkownikowi Serwisu nie wolno korzystać z Kont Użytkowników przypisanych innym Użytkownikom oraz udostępniać założonego przez siebie Konta innym Użytkownikom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu. Konta są niezbywalne. Przelew jakichkolwiek praw bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedopuszczalny.
8. Jeżeli Użytkownik Serwisu poweźmie uzasadnione podejrzenia, że bezpieczeństwo jego Konta jest zagrożone (np. w przypadku zgubienia, utraty lub kradzieży danych dostępowych albo stwierdzenia niedozwolonych działań osób trzecich, w tym hakerskich), zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora. Informacja może zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: info@instalki.pl
9. Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Operatora. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku.

§ 4 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku Użytkowników niezarejestrowanych umowa rozwiązuje się z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
2. Operator na żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail: info@instalki.pl usunie Konto. Usunięcie Konta powoduje usunięcie Danych wprowadzonych do Serwisu, zaś w przypadku komentarzy wprowadzonych przez Użytkownika może spowodować ich usunięcie lub usunięcie danych autora komentarza.
4. Operator może ponadto usunąć Konto bez uprzedzenia i bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli Użytkownik:
- doręczył Operatorowi oświadczenia, że nie akceptuje zmian, modyfikacji lub aktualizacji Regulaminu
- Operator zakończy prowadzenia działalności gospodarczej lub ogłosi upadłość.
6. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy powinna zostać przesłana Operatorowi w formie e-mailowej na adres: info@instalki.pl. Reklamacja powinna zawierać:
- dane Użytkownika umożliwiające indentyfiację go jako Użytkownika Serwisu, tj. Nazwa użytkownika (login)
- dane pozwalające na kontakt z Użytkownikiem
- nazwę reklamowanej usługi
- zażalenie
- uzasadnienie reklamacji Użytkownika.
2. Operator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator poinformuje Użytkownika czy uznaje reklamację, czy też z braku podstaw odmawia jej uznania. Operator prześle uzasadnienie swojego stanowiska.

§ 6 Prawa autorskie i dobra osobiste

1. Z chwilą wprowadzenie do Serwisu jakichkolwiek Danych, Użytkownik oświadcza, że żadna część wprowadzonych przez niego Danych (np. pliki (załączniki), wpisy) nie narusza żadnych osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub tajemnic handlowych, czy dóbr osobistych Użytkowników lub osób trzecich.
2. Każdy Użytkownik lub każda inna osoba, której prawa majątkowe lub osobiste, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub tajemnice handlowe, zostały naruszone przez określonego Użytkownika poprzez wprowadzenie Danych do Serwisu powinien niezwłocznie powiadomić o tym Operatora na adres e-mail: info@instalki.pl.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Operator oświadcza, że nie monitoruje i nie ma wpływu na odnośniki (linki) do stron osób trzecich umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, ani na treść stron osób trzecich lub innych Użytkowników, do których odnośniki (linki) przekierowują.
2. Operator oświadcza, że nie prowadzi stałego monitoringu Danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników. Wszelkie Dane wprowadzane do domeny publicznej przez Użytkowników (np. w forach lub częściach Serwisu umożliwiających komentowanie itp.) stanowią opinie, komentarze, czy też stanowiska wyłącznie Użytkowników, którzy wprowadzili je do Serwisu. Nie stanowią one automatycznie opinii lub stanowiska Operatora.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i pytania dotyczące Serwisu można przesyłać na adres e-mail info@instalki.pl lub pisemnie na adres: INSTALKI.pl, ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2018 i dostępny jest na stronie pod adresem https://forum.instalki.pl/faq.php?mode=rules
3. O zmianach Regulaminu Użytkownik będzie informowany na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu przez Operatora drogą elektroniczną za pomocą wiadomosci e-mail, przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
4 Jeżeli prawo właściwe na to zezwala wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
6. Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy link do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oraz nasz adres poczty elektronicznej: info@instalki.pl

Warunki dodatkowe


1. Zakazane jest umieszczanie na łamach forum treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, tj. związanych z pornografią, środkami odurzającymi (np. narkotykami), treści faszystowskich, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

2. Zabronione jest umieszczanie na łamach forum wszelkiego rodzaju numerów seryjnych, czyli tzw. seriali.

3. Zabronione jest umieszczanie linków do stron zawierających oprogramowanie pirackie, (tj. warez), cracki, oraz numery seryjne (tj. seriale).

4. Zabronione jest umieszczanie na łamach forum wszelkich reklam (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych).

5. W podpisie użytkownika zamieścić można wyłącznie 1 link do strony zewnętrznej z tym, że link nie może prowadzić do strony stanowiącej konkurencję dla serwisu www.instalki.pl oraz forum. Link nie może również prowadzić do strony związanej z tematyką SEO oraz pozycjonowania.

6. Użytkownik może zamieścić w swoim podpisie link reklamowy, w przypadku gdy liczba wszystkich jego postów będzie równa lub większa liczbie 15.

7. Zabranione jest posiadanie więcej niż 1 konta użytkownika forum dyskusyjnego INSTALKI.pl

8. Zabronione jest używanie wulgaryzmów w "formie nieocenzurowanej". Wulgaryzmy w formie ocenzurowanej nie są mile widziane (jednak nie wiąże się to z otrzymaniem ostrzeżenia).

9. Zabronione jest obrażanie, wyśmiewanie użytkowników forum (bez względu na rangę i pełnione obowiązki).

10. Zabronione jest klonowanie (kopiowanie) tematów i umieszczanie tego samego wątku w różnych działach.

11. Przed napisaniem nowego tematu, należy użyć opcji "Szukaj" i sprawdzić, czy przypadkiem taki wątek nie istnieje.

12. Każdy temat powinien znaleźć się w odpowiednim dziale. W przeciwnym razie wątek będzie przenoszony lub usuwany.

13. Każdy temat powinien odzwierciedlać treść wątku. Niedopuszczalne jest tworzenie tematu np. o treści "Pomóżcie", "Uwaga mam problem!, czy chociażby "123daiukjmdadewid302czddepqe084kd".

14. Do tzw. "nabijania postów" (sztuczne zwiększanie ilości napisanych wiadomości) zalicza się: wszelkiego rodzaju kłótnie, pisanie nie na temat, powtarzanie wypowiedzi poprzednika oraz odpowiadanie: "Też tak uważam", "Zgadzam się z przedmówcą", "Szukaj na google", itp.

15. Pisanie wszystkich wyrazów dużymi literami (pisanie na włączonym "caps lock"), oraz nadużywanie wykrzykników, jest odbierane jako krzyk. Taka wiadomość może być zignorowana przez Moderatora lub Administratora.

16. Aby wyedytować własną wiadomość należy skorzystać z opcji "Zmień".

17. W przypadku opisów programów oraz gier, należy podawać linki do serwisu INSTALKI.pl. Linki prowadzące do obcych stron mogą znaleźć się na forum w sytuacji, gdy dana aplikacja nie jest opisana na stronie http://www.instalki.pl/

18. Prywatne wiadomości nie mogą być umieszczane na forum ogólnodostępnym.

19. Prywatne sprawy załatwiamy za pomocą prywatnej wiadomości, e-maila lub komunikatora.

20. Administrator oraz Moderator może usunąć wiadomość oraz temat bez podania przyczyny.

21. Administrator oraz Moderator może wyedytować wiadomość np. w celu zwrócenia uwagi forumowiczowi.

22. Administrator może usunąć, zablokować użytkownika bez względu na ilość posiadanych ostrzeżeń.

23. Administrator może zmniejszyć liczbę ostrzeżeń bez podania przyczyny.

24. Kolor czcionki zarezerwowany dla Administratora to czerwony, dla Moderatora zielony.

25. Zablokowanie użytkownika, tzw. ban następuje po 5 ostrzeżeniach.

26. Regulamin nie podlega dyskusji.

27. Regulamin może ulec zmianie. Informacje o ewentualnych zmianach będą widoczne w dziale "Komunikaty".

28. Regulamin uzupełniony jest o Netykietę: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

29. Użytkownik ponosi wszelką prawną odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego zamieszczone na forum.

Góra